top of page

Bagua
Zhang

Xing Yi

Quan

Pigua
Zhang

Jiangxi Zhu Lin Si

Nan Tang Lang Pai

(Bamboo Forest Southern Mantis)

Ji Longfeng
1602 - 1683

Cao Jiwu

Guo Weihan

Dai Wenxiong

Li Dengshan

Xie Yutang

Liu Qilan

Song Shirong

Liu Yuchun

Zhang

Yuanming

Zhou Mingtai

Guo Chengsheng

Qian Yusheng & Zhao Huazhang

Su Mengchun & Zhang Yaoxi

Zhang
Guiliang

Gu
Fengming

Stephen

Jackowicz

Gong
Kuifeng

Li Guoliang

Wu
Bingwen

Peng Zhiqi &
Wang Lianhe

Li Guanqing
(Li Chanshi)

Lin Sheng
(Li Ronghui)

1910 - 1991

Since 2021

Not a disciple

4.png

Since 2008. A disciple.

2014 - 2019
Not a disciple

Since 2013

A disciple.

Since 2014

A disciple.

San Da (Da Bo)

Other notable teachers from which shifu Bluestein studied or practiced with for short periods of time, of a few classes to 1.5 years (ordered by the length of time spent with, from longest time to least amount of time):

 

Itzik Cohen Sensei (Shito-ryu Karate; Shorin-ryu Karate)

 

Coach Raanan Tal (Western Boxing)

 

Grand-Master Keith R. Kernspecht (Wing Tsun; Founder of the EWTO)

 

Shifu Avior Cohen (Chen style Taii Quan, Chen Village lineage)

 

Master Avi Nardia (KEPAP; Kendo; BJJ Black Belt under the Machado family)

Grand-Master Chen Zhonghua (Chen style Taiji Quan, Practical Method lineage)
 

Master Neil Ripski (Eight Shadow Immortals, XinYi LiuHe Quan and others; Founder of Red Jade)

Master Igor Zakashenski (Vietnamese Wing Chun)

Grand-Master Sam F.S. Chin (Inheritor of the I Liq Chuan tradition; Founder of Zhong Xin Dao)

Shifu Ben Bar (Liu He Ba Fa)

Master Sharon Friedman (Systema)

1896-1967

bottom of page